Programul de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”

Programul de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”

3209
DISTRIBUIȚI

Programul de granturi investiționale “Facilitarea accesului la piețele de desfacere” vizează îmbunătăţirea performanţelor producătorilor agricoli prin crearea grupurilor de producători, sporirea competitivităţii producţiei şi, în final, facilitarea şi diversificarea accesului pe pieţele de desfacere. În cadrul acestui program, grupurile de producători constituite din cel puțin 5 membri (persoane juridice și/sau persoane fizice) cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol sau 1 an în sectorul zootehnic pot beneficia de suport financiar nerambursabil de până la 350 mii dolari SUA, dar nu mai mult de 50% din costurile eligibile. Totodată, grupurile de producători, anterior finanţate  în cadrul MAC-P, sunt eligibile pentru accesarea granturilor suplimentare până la plafonul de 350 000 dolari SUA.

Pentru a participa la programul de granturi, grupurile de producători trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

 • grupurile sunt înregistrate, activează și realizează investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Rîbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău și Bălți, în modul stabilit de legislația în vigoare;
 • nu se află în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare sau lichidare;
 • sunt constituite din cel puţin 5 membri (persoane fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau juridice), din care niciunul nu poate deţine mai mult de 20% din voturi la adunarea generală;
 • membrii grupului vor comercializa produsul sau grupa de produse omogene, proprii, prin intermediul grupului în conformitate cu prevederile Legii privind Grupurile de producători şi asociaţiile acestora nr. 312 din 20 decembrie 2013;
 • bunul imobil şi sau terenurile pe care se efectuează investiţia se află în proprietatea Grupului de Producători;
 • îşi asumă obligaţia și responsabilitatea de a nu înstrăina şi nu transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia conform planului de afaceri, de a nu casa, defrişa, sau menţine plantaţiile multianuale în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, precum şi se obligă să respecte criteriile de eligibilitate stabilite;
 • grupurile de producători vor prezenta dovada vânzărilor și/sau procurărilor de bunuri, lucrări, servicii pentru ultimele 6 luni:
  • sectorul horticol – minimum 500.000 MDL
  • sectorul zootehnic – minimum 350.000 MDL
  • sectorul apicol – minimum 250.000 MDL.

Criterii de eligibilitate pentru membrii fondatori:

 • Pentru sector horticol:
  • activitate înregistrată de minim 3 ani consecutivi;
  • Sunt proprietari și/sau deținători cu titlu de drept de arendă/comodat a bunurilor imobile, care constituie obiect al investiţiei după cum urmează:
   • pentru plantaţiile multianuale – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 15 ani, calculat începând cu anul precedent aplicării la programul de granturi și minimum 5 ha per membru al Grupului de producători. Niciunul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul suprafețelor plantațiilor multianuale ale grupului de producători;
   • pentru plantațiile de arbuști fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 5 ani, calculat începând cu anul precedent celui de aplicare la programul de granturi investiționale și minimum 0,5 ha per membru al Grupului de producători. Niciunul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul suprafețelor plantațiilor multianuale ale grupului de producători;
   • pentru plantaţiile anuale – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 5 ani, calculat începând cu anul precedent celui de aplicare la programul de granturi investiționale și minimum 1 ha per membru al Grupului de producători. Niciunul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul suprafețelor plantațiilor anuale ale grupului de producători;

  Pentru sector zootehnic:

  • activitate înregistrată de minim 1 an;
  • membrii grupului sunt proprietari și/sau deținători cu titlu de drept de arendă/comodat al animalelor, care constituie obiect al investiţiei după cum urmează:
   • pentru apicultori – un minimum de 500 de familii de albine per grup și minimum 70 familii de albine per membru al GdP. Un membru nu va deţine mai mult de 50% din numărul total al familiilor de albine ale grupului;
   • pentru producătorii de lapte:
    • un minimum de 100 capete de vaci mulgătoare per grup şi minimum 5 capete vaci mulgătoare per membru al GdP. Un membru nu va deţine mai mult de 50% din numărul de capete de vaci mulgătoare ale grupului;

  un minimum de 500 capete caprine/ovine mulgătoare per grup și minimum 100 capete caprine/ovine mulgătoare per membru al GdP.  Un membru nu va deţine mai mult de 50% din numărul de capete caprine/ovine mulgătoare ale grupului.

Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol:

 • Case de ambalare și frigidere de păstrare a produselor horticole, inclusiv:
  • Arhitectura;
  • Structura metalică de rezistență;
  • Pardoseală elicopterizată frigorifică;
  • Utilaj și echipament frigorific pentru pre răcire/răcire, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2);
  • Instalații electrice;
  • Utilaje și echipamente tehnologice pentru spațiile de expediție, recepție, spălare, sortare și ambalare;
 • Utilaje și echipamente tehnologice utilizate în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară, inclusiv:
  • Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri și legume;
  • Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale);
  • Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară / finită a cartofului;
  • Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor și legumelor;
  • Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor.

Pentru sectorul zootehnic:

 • Utilaj și echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcție utilizate la construcția sau renovarea facilităților pentru colectarea-procesarea primară/finită a laptelui, inclusiv:
 • Arhitectura și structura metalică de rezistență
 • Pardoseală elicopterizată frigorifică
 • Stație de epurare a apelor reziduale și sistem de canalizare
 • Utilaje și echipamente de recepție, răcire și stocare lapte
 • Utilaje și echipamente de procesare a laptelui
 • Utilaje și echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui
 • Utilaje și echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor lactate
 • Utilaj și echipament tehnologic, inclusiv materiile de construcție utilizate la construcția sau renovarea facilităților pentru procesare, prelucrare/primară/finită, ambalare și păstrare a mierii.

Detaliile despre procedura de solicitare a finanțării nerambursabile sunt expuse în următorul document:

Programul de granturi ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”

Atenție!!! Dosarele de aplicare sigilate și ștampilate, se depun la sediile secţiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA

La dosar se vor anexa următoarele documente standard completate:

Anexa 1. Cerere de solicitare a grantului investițional pentru infrastructura post-recoltă.

Anexa 2. Studiu de fezabilitate.

Anexa 3. Modelul Planului de Afaceri al Grupului de Producători.

Anexa 4. Formularele Managementului de Mediu

Anexa 5. Declarația pe proprie răspundere a grupului de producători

Anexa 6. Graficul de implementare a obiectului investițional